Qendra e Formimit Profesional-ASHP, ofron kurse profesionale dhe trajnime ne fusha te ndryshme per cdo profesion dhe moshe , dhe ne fund te cdo kursi dhe trajnimi ju pajiseni me certifikate te njohur nga Ministira e Mireqenies Sociale dhe Rinise.

Ne ofrojme trajnime dhe kurse ne keto fusha:

 1. Ekonomike (Financa 5, Kontabiliteti ALPHA, Financa 5 + Kontabiliteti ne Praktike, Tregetia E-Commerce etj)
 2. Juridike (Te Drejtat e Njeriut, Mbrojtja Juridiko-Penale e Mjedisit, Organizimi dhe Funksionimi i Institucioneve te BE, Ankim Administrativ etj)
 3. Marrdhenie Nderkombetare (Marrdhenie Nderkombetare dhe Siguria Kombetare, Marrdhenie Nderkombetare dhe Diplomaci etj)
 4. Administrim Publik (Administrata Publike, Lidership etj )
 5. Menaxhim i Burimeve Njerezore (Menaxhim Modern i Burimeve Njerezore, etj)
 6. Gjuhe te Huaja (Anglisht, Italisht, Gjermanisht, Frengjisht, Turqisht, Arabisht etj)
 7. Arsimit (Te Mesuarit Multimedial ne mesimdhenien e Fizikes  (3 module=5.5 kredite), Metodat e Reja te Mesimdhenies se Matematikes qe bazohen ne Teknologjine e Informacionit dhe Komunikimit (1 modul=2 kredite), Edukimi ne Trashegimine Kulturore (1 modul=1 kredit) )
 8. Hoteleri-Turizem (Kamarier, Banakier, Kuzhinier, Recepsionist etj)
 9. Ndertimit (Teknik Ndertimi, Punime Dekorative (Lyerje, Gipse) etj)
 10. Politeknike (Elektricist, Elektroauto, Hidraulik, Teknike Kompjuteri, Administrim Rrjeti, Web Design, Adobe Premiere, Adobe Photoshop,  AutoCAD, Autodesk Map etj)
 11. Bujqesore
 12. Mjedisore
ashp2017FORMIM PROFESIONAL