Per te gjithe ata qe kerkojne sherbime ASHP ofron sherbimet e meposhtme:

  1. Sherbime Permbarimore
  2. Sherbime Avokatie
  3. Sherbime Ekonomike per te gjithe bizneset e vogla dhe te medha (Mbyllje Bilanci, Mbajtje Kontabilitetit, Perfaqesim ne marredheniet me QKR, Administraten Tatimore, Sigurimet Shoqerore dhe Zyren e Punes)
  4. Vleresim Pasurie
  5. Rilevime ne te gjitha shkallet (Projektim + Zbatim)
  6. Bazamente Gjeodezike (Projektim + Zbatim)
  7. Projekte Vilash dhe Pallatesh
  8. Dizenjim, Programim dhe Mirembajtje Faqesh WEB
  9. Perkthime ne te gjitha gjuhet (Nga Perkthyes te Licensuar nga Ministria e Drejtesise)
ashp2017SHERBIME