Certefikaten e Licensimit nga QKL:

Certefikaten e Markes per ASHP:

Certefikaten e Akreditimit te ASHP:

Certefikaten e Vlefshmerise te Trajnimeve te ASHP:

ashp2017Transparenca